J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Internal Examination Committee

sajan J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Sajan Kumar Sah

Co-ordinator

9842861404

Kanhaiya kumar Bhatta J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Kanhaiya Kumar Bhatta

Member

9842857478

Internal Examination Committee(IEC)

kashi J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Kashi Lal Chaudhary

Member

9842867158

Internal Examination Committee(IEC)

Suman Kumar Sah J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Suman Kumar Sah

Member

9852832632

Internal Examination Committee(IEC)

Sachin Singh J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Sachindra Kumar Singh

Member

9842812563

Internal Examination Committee(IEC)

sujit J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Sujit Kumar Chaudhary

Member

9807724289

Internal Examination Committee(IEC)

Babita Chaudhary J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Babita Chaudhary

Member

9804777923

Internal Examination Committee(IEC)

J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Madhesh Province, Lahan-10, Siraha
Phone: 033-563252, 033-564807
Email: jsmmc2012@gmail.com
Home
Menu
Contact